Primátorské osmiveslice
2021 – 108. ročník

Sobota 18. 9. 2021 – neděle 19. 9. 2021. Magistrát hl. m. Prahy. Český veslařský svaz, Pražský veslařský svaz. VK Blesk a další pražské kluby oddíly (ČVK Praha, VK Bohemians, VK Slavia Praha,VK Smíchov)

Přihlášky

do 6. 9. 2021 (pondělí) Přihlašování pouze on-line na www.veslo.cz Zahraniční posádky na adresu: Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz.

Losování

dne 8. 9. 2021 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků, datum, čas a místo prezentace.

Dráha

Na Vltavě pro 5 lodí na 2 000 m, vybójkovaná zatáčka cca 1 250 m před cílem. Start na 2 000 m pevný, na 1 500 m a 1 000 m volné, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

Poznámky

1. Od přihlášených posádek se nevybírá startovné vyjma kategorie MASTERS, kde jsou vklady ve výši 100,- Kč za slajd. Případné trestní vklady za nedostavení se na start se vybírají ve všech kategoriích ve dvojnásobné výši než u mistrovských veslařských závodů.

2. Celý program závodů je přístupný registrovaným závodníkům ČVS a posádkám zahraničních klubů.

3.V závodech žactva (č. 1, 2) je předepsán minimální věk kormidelníka 16 let (dosažený v průběhu r. 2021). Postupové klíče pro závody žactva, zohledňující maximální počet povolených startů v jednom závodním dnu, budou přílohou rozlosování. Finále B se v těchto závodech nejede.

4. Pokud klub přihlašuje do závodů osmiveslic (vyjma závodů masters) více než 8 (16, 24) závodníků, musí nejprve vytvořit klubové posádky bez společenství. Zbývající závodníci pak mohou být přihlášeni do společenství. Pokud klub hlásí v dané kategorii méně než 8 závodníků, může je přihlásit pouze do jednoho společenství z maximálně 2 klubů. Při startu více čistých klubových lodí, musí alespoň v jedné být i kormidelník stejného klubu.

5. Závody osmiveslic Masters (č. 3 a 4) se pojedou v sobotu 18. 9. 2021 jako dělené. Rozdělení do jednotlivých jízd provede před losováním zástupce komise Masters. Dodatečné přihlášky a změny v posádkách Masters, které mají za následek změnu věkové kategorie, jsou možné pouze do prezentace oddílů a před poradou zástupců tak, aby na poradě bylo oznámeno již definitivní rozdělení do kategorií a jízd. Dodatečné přihlášky jsou možné pouze v případě, že není plné startovní pole a to po konzultaci se zástupcem komise Masters ještě před prezentací oddílů. Změna posádky po prezentaci je možná pouze v rámci přihlášené kategorie, starší závodník smí startovat v mladší kategorii, obráceně to není možné.

6. V závodě osmiveslic a skifu žen mohou startovat závodnice kategorie juniorek, vždy však pouze v jednom z těchto závodů. V závodě 8+ ž bude vyhodnocena nejlepší posádka splňující věkové kritérium juniorské kategorie.

7. Rozjížďky, opravné jízdy a případná semifinále se konají v sobotu 18. 9. 2021. Časový pořad a postupové klíče včetně nasazení do tratí bude přílohou zápisu o losování. Pokud by povětrnostní podmínky znemožnily konání opravných jízd či semifinále, bude postup do finálových jízd dle absolutních časů dosažených v rozjížďce a to i v případě tzv. volných startů. Finále B se uskuteční v neděli 19. 9. 2021 vždy před startem příslušného finále A, a to za předpokladu účasti nejméně osmi lodí v daném závodě. Pořadí na šestém místě při účasti 7 lodí určuje výsledek opravné jízdy

8. Vítězům budou předány medaile a fotografie putovních cen.

9. Celý program závodů se koná za plavebního provozu. Závodníci musí dodržovat ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 o pravidlech plavebního provozu a podmínek stanovených v rozhodnutí Státní plavební správy Praha (SPS Praha). Po projetí cíle se závodní lodě vrací proti proudu výhradně podél levého vltavského břehu, pouze posádky přistávající k dekorování mohou v oblasti cíle jet při pravém břehu. Plavební dráha při pravém břehu je jinak vyčleněna pro ostatní plavidla. Přesné stanovení způsobu plavby bude zveřejněno v pokynech pořadatele obratem po vydání rozhodnutí SPS Praha a bude pro účastníky regaty závazné

10. Platí zákaz doprovodu člunů s trenéry při závodech, od začátku až do konce bloku jízd. Motorové čluny organizačního sboru musí být předem ohlášeny Státní plavební správě a výrazně označeny (viz Pokyny pořadatele). Pouze tyto čluny mají přístup do prostoru závodu k plnění svěřených povinností.

11. Startující lodě budou na obou bocích označeny samolepkami s logem generálního partnera. Samolepky budou rozdány na schůzce zástupců.

12. Gigové lodě startující v závodě č. 7 musí být vybaveny dřevěnými vesly. Dolní hranice věku startujících je minimálně 40 let. Tato hranice platí pro každého startujícího v tomto závodě včetně kormidelníků.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do následujícího ročníků přihlášku klubu, jehož členové hrubým způsobem porušují pravidla ČVS, pokyny pořadatele nebo předpisy o plavbě při této regatě.

14. Do závodů č. 10. a 12. regaty PRIMÁTORSKÉ OSMIVESLICE 2021 nelze přihlásit závodníky za stávající kluby, ve kterých jsou zařazení do sportovní přípravy v resortních sportovních centrech. U této regaty bude uplatněno ustanovení o KRÁTKODOBÉM HOSTOVÁNÍ ZÁVODNÍKA. Krátkodobé hostování závodníků se týká pouze závodníků, kteří jsou zařazeni do sportovní přípravy v resortních sportovních centrech. Krátkodobé hostování umožňuje závodníkům účast v regatě za původní mateřský klub, tj. klub, ze kterého byl učiněn přestup do klubu, v němž je závodník zařazen do resortního sportovního centra. Přihlášení dotčených závodníků bude provedeno stávajícím klubem. Tímto stávající klub vyjadřuje souhlas s účastí závodníka v dané disciplíně za původní mateřský klub. U těchto závodníků nelze využít pravidlo o změně posádky, tj. závodník se nemůže stát novým členem posádky na základě podané změny posádky. Ve startovních a výsledkových listinách budou závodníci vedeni za svůj mateřský klub.

15. Pořadatelem určené lodě budou vybaveny přenosovým datovým zařízením (televizní kamerou/sporttesterem). Ostatní lodě téže jízdy budou v takovém případě povinně vybaveny dodatečným dovažkem, jehož hmotnost bude odpovídat hmotnosti přenosového zařízení; dodatečné dovažky a jejich distribuci dotčeným lodím zajistí pořadatel.

DOPROVODNÝ PROGRAM (pravidla jsou určena pořadatelem akce):

1. 8+ žkys 9. ročník osem starších žákyň o Pohár starosty MČ Praha 4

2. 8+ žcis 10. ročník osem starších žáků o Pohár starosty MČ Praha 5

7. 8+ m gig 12. ročník osem mužů Masters na gigových lodích

PŘEHLED ZÁVODŮ (dle pravidel ČVS; vyjma Masters jsou zařazeny do Českého poháru):

3. 8+ žM 25. ročník osmy žen Masters

4. 8+ mM 49. ročník osmy mužů Masters

5. 8+ dky 21. ročník osmy dorostenek

6. 8+ dci 34. ročník osem dorostenců o Cenu Vltavy, Memoriál J. Gottwalda

8. 8+ jři 64. ročník o Zlaté veslo hl. města Prahy

9. 1x ž 63. ročník skifu žen o Stuhu Podolí

10. 8+ ž 82. ročník osem žen

11. 1x m 122. ročník skifu mužů Jarní skulérský závod Rösslera – Ořovského

12. 8+ m 108. ročník osem mužů o Primátorský štít

ČASOVÝ POŘAD:

18. 9. 2021 (sobota)
5.- 12. rozjížďky, opravné jízdy a semifinále (dorost, jun., sen., při 7 a více lodích též 8+ gig)
1. – 2. rozjížďky a opravné jízdy nebo semifinále staršího žactva (max. 2 starty)
3. – 4. dělené finálové jízdy Masters

19. 9. 2021 (neděle)
1. 8+ žkys – finále A
2. 8+ žcis – finále A
5. 8+ dky – finále B, finále A
6. 8+ dci – finále B, finále A
7. 8+ mM gig – finále A
8. 8+ jři – finále B, finále A
9. 1x ž + jky – finále B, finále A
10. 8+ ž + jky – finále B, finále A
11. 1x m – finále B, finále A
12. 8+ m – finále B, finále A

Pokyny pořadatele k plavebním pravidlům při Primátorkách:

1. Veslařská dráha je vyznačena na levé straně oranžovými bójemi, na straně pravé žlutými bójemi, vyznačujícími šíři dráhy, dále bójkami v ohbí (od levého břehu: modrá, stříbrná, fialová, bílá, žlutá, která bude zároveň značit zákaz proplouvání ostatních plavidel).

2.Veškerá ostatní plavba (s výjimkou veslařských lodí) svedena k pravému tj. podolskému břehu. Koridor pro ostatní plavbu je mezi žlutými bójemi a pravým břehem. Do tohoto koridoru nesmí veslařské lodě vplouvat s výjimkou cíloviště a přeplavby do tzv. malé řeky u Veslařského ostrova.

3. Veslařské lodě plují z cíle proti proudu u levého tj. smíchovského břehu. Posádky po skončeném závodě, po projetí cílem opustí co nejdříve cílový prostor ke smíchovskému břehu (s výjimkou vítězných posádek). a) Vítězné posádky připlují k platu v cílovišti a po dekorování ihned přeplují k levému, smíchovskému břehu a pokračují ke svému depu lodí.
b) Veslařské lodě 8+ GIG po projetí cílem mohou provést průjezd podél cíloviště před diváky, a před Železničním mostem musí přejet k levému (smíchovskému) břehu řeky.
c) Posádky, které mají depo na Veslařském ostrově, přeplují (pozor na závodící posádky a koridor pro ostatní plavbu při pravém břehu) pod bójkami ohbí na pravou stranu vodního toku do koridoru pro ostatní plavbu a spodním průplavem k Veslařskému ostrovu do depa lodí.
d) Zvláštní ustanovení platící pro finálové jízdy v neděli. Posádky musí jet co neblíže levého břehu a umožnit volný průjezd plavidlu s kameramanem TV. V případě jízdy člunu s kameramanem TV musí zůstat stát pod metou 1 000m.
e) Ostatní posádky pokračují v plavbě u smíchovského břehu do klubů, v nichž mají svá depa (příp. na start).
f) Pozor při průjezdu kolem plat klubů Dukla, VK Smíchov a VK Bohemians, kde vyjíždějí a přistávají posádky.

4. Posádky jedoucí na start (plavba veslařských lodí je tzv. malé řece u výhradně proti proudu) z Veslařského ostrova musí dát přednost všem plavidlům na hlavní vodní cestě a co nejkratším směrem přejet k levému smíchovskému břehu.

5. Rozcvičování posádek probíhá nad startovními bloky při levém smíchovském břehu. Rozcvičování je zakázáno v koridoru pro ostatní plavbu, tedy u pravého podolského břehu v úseku od startu po cíl. Rozcvičující se posádka se musí předem přesvědčit, zda svou jízdou neohrozí a neomezí ostatní plavidla.

6. Tréninkové jízdy jsou v době regaty zakázány. Trénovat se může před začátkem nebo po skončení denního programu regata.

7. Používání plat v cílovišti. Spodní plato umístěné u pontonu pro vyhlašování vítězů, je v pátek a v neděli určeno výhradně pro dekorování vítězných posádek. K tomuto platu mohou rozhodčí pozvat vybranou posádku ke kontrole. Horní plato u limnigrafu Výtoň je po celou dobu regaty určeno pro přestupování posádek a obsluhu veslařských lodí.

8. Nad pevným startem a pod cílem je plavba podle vyhlášky Ministerstva dopravy 67/2015 o pravidlech plavebního provozu v celém řečišti.

9. Pohyb motorových člunů. V průběhu všech závodních jízd je zakázána plavba všech motorových člunů, kromě plavidel uvedených na seznamu pořadatele, který je předán dozorovým orgánům SPS Praha. Plavidla vezoucí závodníky nebo lodní materiál do cíloviště musí jet ve výtlaku, tedy v režimu kdy příďová vlna se dotýká zádě plavidla, současně je v prostoru závodní dráhy omezena rychlost na max. 5 km/hod. Jízda v přechodovém stavu nebo ve skluzu je pro tato plavidla zakázána.

10. Přestupky proti uvedeným pravidlům budou řešeny disciplinární komisí ČVS.

12. Pokyny mohou být upraveny na základě doporučení nebo nařízení Státní

Zobrazit celé poznámky

Kompletní pravidla ke stažení

Stáhnout

Pdf 115 KB