Primátorské osmiveslice
2023 - 110. ročník

Tradiční veslařské souboje na Vltavě proběhnou od pátku 2. 6. 2023 do neděle 4. 6. 2023. Pořadateli jsou: Magistrát hl. m. Prahy, Český veslařský svaz, Pražský veslařský svaz. Z veslařských klubů se podílí na pořadatelství: VK Smíchov, VK Blesk, ČVK Praha, VK Bohemians, VK Slavia Praha.

Přihlášky

 do 22. 5. 2023 (pondělí) Přihlašování pouze on-line - http://www.veslo.cz

zahraniční posádky na adresu: Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, fax +420 233 322 647, e-mail info@veslo.cz

Losování

dne 24. 5. 2023 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků, datum, čas a místo prezence.

Dráha

Dráha na Vltavě pro 5 lodí na 2 000 m, vybójkovaná zatáčka cca 1 250 m před cílem. Start na 2 000 m pevný, na 1 500 m a 1 000 m volné, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

Poznámky

 1. Od přihlášených posádek se nevybírá startovné vyjma kategorie MASTERS, kde jsou vklady ve výši 100 Kč za slajd. Případné trestní vklady za nedostavení se na start se vybírají ve všech kategoriích ve dvojnásobné výši než u mistrovských veslařských závodů.

 2. Celý program závodů je přístupný registrovaným závodníkům ČVS a posádkám zahraničních klubů.

 3. V závodech žactva (č. 1, 2) je předepsán minimální věk kormidelníka 16 let (dosažený v průběhu r. 2023). Postupové klíče pro závody žactva, zohledňující maximální počet povolených startů v jednom závodním dnu, budou přílohou rozlosování. Finále B se v těchto závodech nejede.

 4. Pokud klub přihlašuje do závodů osmiveslic (vyjma závodů masters) více než 8 (16, 24) závodníků, musí nejprve vytvořit klubové posádky bez společenství. Zbývající závodníci pak mohou být přihlášeni do společenství. Pokud klub hlásí v dané kategorii méně než 8 závodníků, může je přihlásit pouze do jednoho společenství z maximálně 2 klubů. Při startu více čistých klubových lodí, musí alespoň v jedné být i kormidelník stejného klubu.

 5. Závody osmiveslic Masters (č. 3 a 4) se pojedou v sobotu 3. 6. 2023 jako dělené. Rozdělení do jednotlivých jízd provede před losováním zástupce komise Masters. Dodatečné přihlášky a změny v posádkách Masters, které mají za následek změnu věkové kategorie, jsou možné pouze do prezentace oddílů a před poradou zástupcůtak, aby na poradě bylo oznámeno již definitivní rozdělení do kategorií a jízd. Dodatečné přihlášky jsou možné pouze v případě, že není plné startovní pole a to po konzultaci se zástupcem komise Masters ještě před prezentací oddílů. Změna posádky po prezentaci je možná pouze v rámci přihlášené kategorie, starší závodník smí startovat v mladší kategorii, obráceně to není možné.

 6. V závodě osmiveslic a skifu žen mohou startovat závodnice kategorie juniorek, vždy však pouze v jednom z těchto závodů. V závodě 8+ ž bude vyhodnocena nejlepší posádka splňující věkové kritérium juniorské kategorie.

 7. Rozjížďky, opravné jízdy a případná semifinále se konají v sobotu 3. 6. 2023. Časový pořad a postupové klíče včetně nasazení do tratí bude přílohou zápisu o losování. Pokud by povětrnostní podmínky znemožnily konání opravných jízd či semifinále, bude postup do finálových jízd dle absolutních časů dosažených v rozjížďce a to i v případě tzv. volných startů. Finále B se uskuteční v neděli 4. 6. 2023 vždy před startem příslušného finále A, a to za předpokladu účasti nejméně osmi lodí v daném závodě. Pořadí na šestém místě při účasti 7 lodí určuje výsledek opravné jízdy.

 1. Vítězům budou předány medaile a fotografie putovních cen.

 2. Celý program závodů se koná za plavebního provozu. Závodníci musí dodržovat ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 o pravidlech plavebního provozu a podmínek stanovených v rozhodnutí Státní plavební správy Praha (SPS Praha).
  Po projetí cíle se závodní lodě vrací proti proudu výhradně podél levého vltavského břehu, pouze posádky přistávající k dekorování mohou v oblasti cíle jet při pravém břehu. Plavební dráha při pravém břehu je jinak vyčleněna pro ostatní plavidla. Přesné stanovení způsobu plavby bude zveřejněno v pokynech pořadatele obratem po vydání rozhodnutí SPS Praha a bude pro účastníky regaty závazné.

 3. Platí zákaz doprovodu člunů s trenéry při závodech, od začátku až do konce bloku jízd. Motorové čluny organizačního sboru musí být předem ohlášeny Státní plavební správěa výrazně označeny (viz Pokyny pořadatele). Jen tyto čluny mají přístup do prostoru závodu k plnění svěřených povinností.

 4. Všechny posádky, které pojedou ve finále A, budou startovat se samolepkami na bocích lodích, které zajistí pořadatel.

 5. Pořadatelem určené lodě budou vybaveny přenosovým obrazovým zařízením (televizní kamerou). Ostatní lodě téže jízdy budou v takovém případě povinně vybaveny dodatečným dovažkem, jehož hmotnost bude odpovídat hmotnosti přenosového zařízení; dodatečné dovažky a jejich distribuci dotčeným lodím zajistí pořadatel.

 6. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do následujícího ročníků přihlášku klubu, jehožčlenové hrubým způsobem porušují pravidla ČVS, pokyny pořadatele nebo předpisy o plavbě při této regatě.

 7. U této regaty bude uplatněno ustanovení o KRÁTKODOBÉM HOSTOVÁNÍ ZÁVODNÍKA.

  Krátkodobé hostování závodníků se týká pouze závodníků, kteří jsou zařazeni do sportovní přípravy v resortních sportovních centrech.
  Krátkodobé hostování umožňuje závodníkům účast v regatě za původní mateřský klub, tj. klub, ze kterého byl učiněn přestup do klubu, v němž je závodník zařazen do resortního sportovního centra.

  Přihlášení dotčených závodníků bude provedeno stávajícím klubem. Tímto stávající klub vyjadřuje souhlas s účastí závodníka v dané disciplíně za původní mateřský klub.
  U těchto závodníků nelze využít pravidlo o změně posádky, tj. závodník se nemůže stát novým členem posádky na základě podané změny posádky.

  Ve startovních a výsledkových listinách budou závodníci vedeni za svůj mateřský klub.

 8. Vyjma závodu č. 3 8+ žM a č. 4 8+mM není přípustné společenství českého a zahraničního klubu.

Zobrazit celé poznámky

Kompletní pravidla ke stažení

Stáhnout

Pdf 115 KB