PRIMÁTORSKÉ OSMIVESLICE 2018 – 105. Ročník

Magistrát hl. m. Prahy
Český veslařský svaz,
Pražský veslařský svaz
Český veslařský klub Praha a další pražské kluby a oddíly (Bohemians, Slavia, Blesk, Smíchov)

pátek 8. 6. 2018 – neděle 10. 6. 2018

Přihlášky do 28. 5. 2018 (pondělí)
Přihlašování pouze online www.veslo.cz
Zahraniční posádky na adresu: Český veslařský svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, fax +420 233 322 647, e-mail: info@veslo.cz.

Přihlášky: závod č. 3 (univerzitní osmy) do 28. 5. 2018 (pondělí) – online – www.veslo.cz nebo na adresu tomas.macas@upce.cz,

Losování: dne 30. 5. 2018 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků, způsob prezentace pro páteční závody, datum, čas a místo prezentace pro ostatní závody.

Dráha na Vltavě pro 5 lodí na 2 000 m, vybójkovaná zatáčka cca 1 250 m před cílem. Start na 2 000 m pevný, na 1 500 m a 1 000 m volné, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

POZNÁMKY:

1. Od přihlášených posádek se nevybírá startovné vyjma kategorie MASTERS (do 65 let), kde jsou vklady ve výši 100,- Kč za slajd. Případné trestní vklady za nedostavení se na start se vybírají ve všech kategoriích ve dvojnásobné výši než u mistrovských veslařských závodů.

2. Celý program závodů je přístupný registrovaným závodníkům ČVS a posádkám zahraničních klubů. Závod akademiků je přístupný registrovaným závodníkům ČVS, registrovaným členům ČAUS a posádkám zahraničních univerzit.

3. V závodech žactva (č. 1, 4 a 5) je předepsán minimální věk kormidelníka 16 let (dosažený v průběhu r. 2018). Závod č. 1 je dělený. Postupové klíče pro závody staršího žactva (4 a 5), zohledňující maximální počet povolených startů v jednom závodním dnu, budou přílohou rozlosování. Finále B se v těchto závodech nejede.

4. Přihlášky do závodů (č. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 15). Pokud klub přihlašuje více než 8 (16, 24) závodníků musí v každé kategorii vždy vytvořit čisté klubové posádky bez společenství. Další závodníci mohou být přihlášeni do jedné společenské posádky. Pokud klub hlásí v dané kategorii méně než 8 závodníků může je přihlásit pouze do jednoho společenství.

Při startu více čistých klubových lodí, musí alespoň v jedné být i kormidelník stejného klubu.

5. Vložený závod universitních osmiveslic se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 v odpoledních hodinách. Závod se jede jako Akademické mistrovství České republiky s mezinárodní účastí. Závod se jede na trati 1 000 m, při více než pěti lodích se uskuteční rozjížďky. Do závodu se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé university či VŠ (nikoli fakulty) a mohou být složeny z mužů i žen. Závodu „univerzitních osmiveslic 2018“ se mohou účastnit studenti vysokých škol, prezenčního i dálkového studia.  Podmínkou je odpovídající potvrzení o studiu, nebo výpis z karty studenta. V rámci závodu je dovoleno mít v jedné osmiveslici startující za VŠ max. 3 absolventy do 35 let. Pouze takováto osmiveslice se může ucházet o titul AMČR, podmínkou je také start minimálně 5 osmiveslic, jak v kategorii mužů, tak i žen.

6. Závody osmiveslic Masters (č. 6 a 7) se pojedou v sobotu 9. 6. 2018. Rozdělení do jednotlivých jízd provede před losováním zástupce komise Masters. Dodatečné přihlášky a změny v posádkách Masters, které mají za následek změnu věkové kategorie, jsou možné pouze do prezentace oddílů a před poradou zástupců tak, aby na poradě bylo oznámeno již definitivní rozdělení do kategorií a jízd. Dodatečné přihlášky jsou možné pouze v případě, že není plné startovní pole a to po konzultaci se zástupcem komise Masters ještě před prezentací oddílů. Změna posádky po prezentaci je možná pouze v rámci přihlášené kategorie, starší závodník smí startovat v mladší kategorii, obráceně to není možné..

7. V závodě osmiveslic a skifu žen mohou startovat závodnice kategorie juniorek, vždy však pouze v jednom z těchto závodů.

8. Rozjížďky, opravné jízdy a případná semifinále k závodům 8 až 15 se konají v sobotu 9. 6. 2018. Časový pořad a postupové klíče včetně nasazení do tratí bude přílohou zápisu o losování. Finále B k těmto závodům se uskuteční v neděli 10. 6. 2018 vždy před startem příslušného finále A, a to za předpokladu účasti nejméně osmi lodí v daném závodě. Pořadí na šestém místě při účasti 7 lodí určuje výsledek opravné jízdy.

9. Vítězům budou předány medaile a fotografie putovních cen.

10. Celý program závodů se koná za plavebního provozu. Závodníci musí dodržovat ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy č.67/2015 o pravidlech plavebního provozu a podmínek stanovených v rozhodnutí Státní plavební správy Praha (SPS Praha).

Po projetí cíle se závodní lodě vrací proti proudu výhradně podél levého vltavského břehu, pouze posádky přistávající k dekorování mohou v oblasti cíle jet při pravém břehu. Plavební dráha při pravém břehu je jinak vyčleněna pro ostatní plavidla (parníky apod.). Přesné stanovení způsobu plavby bude zveřejněno v pokynech pořadatele obratem po vydání rozhodnutí SPS Praha a bude pro účastníky regaty závazné.

11. Platí zákaz doprovodu člunů s trenéry při závodech, od začátku až do konce bloku jízd. Motorové čluny organizačního sboru musí být předem ohlášeny Státní plavební správě a výrazně označeny. Jen tyto čluny mají přístup do prostoru závodu k plnění svěřených povinností.

12. Všechny posádky, které pojedou ve finále A, budou startovat v tričkách (pod kombinézou), které zajistí pořadatel; jejich lodě budou na obou bocích označeny předanými samolepkami.

13. Pořadatelem určené lodě budou vybaveny přenosovým obrazovým zařízením (televizní kamerou). Ostatní lodě téže jízdy budou v takovém případě povinně vybaveny dodatečným dovažkem, jehož hmotnost bude odpovídat hmotnosti přenosového zařízení; dodatečné dovažky a jejich distribuci dotčeným lodím zajistí pořadatel.

14. Pořadatel si vyhražuje právo nepřijmout do následujícího ročníku přihlášku klubu, jehož Členové hrubým způsobem porušují pravidla ČVS, pokyny pořadatele nebo předpisy o plavbě při této regatě.

DOPROVODNÝ PROGRAM (pravidla jsou určena pořadatelem akce):

1.   8x+   mix žcim/žkym   7. ročník párových osem mladšího žactva, hoši a dívky (4+4)

2.   4+   mix   7. ročník Poháru Leontýnky pro handicapované sportovce

3.  8+   m akademici   8. ročník Univerzitních osem

4.  8+   žkys   6. ročník osem starších žákyň o Pohár starosty MČ Praha 4

5.  8+   žcis   7. ročník osem starších žáků o Pohár starosty MČ Praha 5

10.  8+   m gig   9. ročník osem mužů Masters na gigových lodích

PŘEHLED ZÁVODŮ (dle pravidel ČVS; vyjma Masters jsou zařazeny do Českého poháru):

6.   8+  žM   22. ročník osmy žen Masters

7.   8+   mM   46. ročník osmy mužů Masters

8.   8+  dky   18. ročník osmy dorostenek

9.   8+   dci   31. ročník osem dorostenců o Cenu Vltavy, Memoriál J. Gottwalda

11.   8+  jři   61. ročník o Zlaté veslo hl. města Prahy

12.   1x   ž   60. ročník skifu žen o Stuhu Podolí

13.   8+   ž   79. ročník osem žen

14.   1x   m  119. ročník skifu mužů Jarní skulérský závod Rösslera – Ořovského

15.   8+  m   105. ročník osem mužů o Primátorský štít

ČASOVÝ PROGRAM:

8. 6. 2018 (pátek)

3.   8 +   universitní – rozjížďky

1.   8 x+   žactvo m mix (dělené závody)

2.   4 +   handicapovaní sportovci

3.   8 +   universitní – finále

9. 6. 2018 (sobota)

8.    15. rozjížďky, opravné jízdy a semifinále (dorost, jun., sen., při 7 a více lodích též 8 + gig)

4.    5. rozjížďky a opravné jízdy nebo semifinále staršího žactva (max. 2 starty)

6.    7. finálové jízdy Masters

10. 6. 2018 (neděle)

4.   8 +   žkys     finále A

5.   8 +   žcis   finále A

8.   8 +   dky   finále B, finále A

9.   8 +   dci     finále B, finále A

10.   8 +   mM gig   finále A

11.   8 +   jři     finále B, finále A

12.   1 x  ž + jky   finále B, finále A

13.   8 +   ž + jky     finále B, finále A

14.   1 x   m  finále B, finále A

15.   8 +   m  finále B, finále A

Pokyny pořadatele k plavebním pravidlům při Primátorkách

1. Veslařská dráha je vyznačena na levé straně oranžovými bójemi, na straně pravé žlutými bójemi, vyznačujícími šíři dráhy, dále bójkami v ohbí (od levého břehu: modrá, stříbrná, fialová, bílá   žlutá, která bude zároveň značit zákaz proplouvání ostatních plavidel.

2. Veškerá ostatní plavba (s výjimkou veslařských lodí) svedena k pravému tj. podolskému břehu. Koridor pro ostatní plavbu je mezi žlutými bójemi a pravým břehem. Do tohoto koridoru nesmí veslařské lodě vplouvat s výjimkou cíloviště a přeplavby do tzv. malé řeky u Veslařského ostrova.

3. Veslařské lodě plují z cíle proti proudu u levého tj. smíchovského břehu. Posádky po skončeném závodě, po projetí cílem opustí co nejdříve cílový prostor ke smíchovskému břehu (s výjimkou vítězných posádek).

  • a) Vítězné posádky připlují k platu v cílovišti a po dekorování ihned přeplují k levému, smíchovskému břehu a pokračují ke svému depu lodí.
  • b) Veslařské lodě 8+ GIG po projetí cílem mohou provést průjezd podél cíloviště před diváky, a před Železničním mostem musí přejet k levému (smíchovskému) břehu řeky.
  • c) Posádky, které mají depo na Veslařském ostrově, přeplují (pozor na závodící posádky a koridor pro ostatní plavbu při pravém břehu) pod bójkami ohbí na pravou stranu vodního toku do koridoru pro ostatní plavbu a spodním průplavem k Veslařskému ostrovu do depa lodí.
  • d) Zvláštní ustanovení platící pro finálové jízdy v neděli. Posádky musí jet co neblíže levého břehu a umožnit volný průjezd plavidlu s kameramanem TV.  V případě jízdy člunu s kameramanem TV musí zůstat stát pod metou 1000m.
  • e) Ostatní posádky pokračují v plavbě u smíchovského břehu do klubů, v nichž mají svá depa (příp. na start).
  • f) Pozor při průjezdu kolem plat klubů Dukla, VK Smíchov a VK Bohemians, kde vyjíždějí a přistávají posádky.

4. Posádky jedoucí na start (plavba veslařských lodí je tzv. malé řece u výhradně proti proudu) z Veslařského ostrova musí dát přednost všem plavidlům na hlavní vodní cestě a co nejkratším směrem přejet k levému smíchovskému břehu.

5. Rozcvičování posádek probíhá nad startovními bloky při levém smíchovském břehu. Rozcvičování je zakázáno v koridoru pro ostatní plavbu, tedy u pravého podolského břehu v úseku od startu po cíl. Rozcvičující se posádka se musí předem přesvědčit, zda svou jízdou neohrozí a neomezí ostatní plavidla.

6. Tréninkové jízdy jsou v době regaty zakázány. Trénovat se může před začátkem nebo po skončení denního programu regata.

7. Používání plat v jílovišti. Spodní plato umístěné u pontonu pro vyhlašování vítězů, je v pátek a v nděli určeno výhradně pro dekorování vítězných posádek. K tomuto platu mohou rozhodčí pozvat vybranou posádku ke kontrole.  Horní plato u limnigrafu Výtoň je po celou dobu regaty určeno pro přestupování posádek a obsluhu veslařských lodí.

8. Nad pevným startem a pod cílem je plavba podle vyhlášky Ministerstva dopravy 67/2015 o pravidlech plavebního provozu  v celém řečišti.

9. Ve finálovém závodě, kde vybrané lodě ponesou přenosovou techniku TV, jsou ostatní posádky povinny nést dovažek v hmotnosti techniky.

10. Pohyb motorových člunů. V průběhu všech závodních jízd je zakázána plavba všech motorových člunů, kromě plavidel uvedených na seznamu pořadatele, který je předán dozorovým orgánům SPS Praha. Plavidla vezoucí závodníky nebo lodní materiál do cíloviště musí jet ve výtlaku, tedy v režimu kdy příďová vlna se dotýká zádě plavidla, současně je v v prostoru závodní dráhy omezena rychlost na max. 5 km/hod. Jízda v přechodovém stavu nebo ve skluzu je pro tato plavidla zakázána.

11. Přestupky proti uvedeným pravidlům budou řešeny disciplinární komisí ČVS.

12. Pokyny mohou být upraveny na základě doporučení nebo nařízení Státní plavební správy.